کمیته داوران کنفرانس

کمیته داوران کنفرانس

دکتر مصطفی سلیمی فر

دکتر مصطفی سلیمی فر

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سعید مرتضوی

دکتر سعید مرتضوی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی مرادی

دکتر مهدی مرادی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمود هوشمند

دکتر محمود هوشمند

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد علی فلاحی

دکتر محمد علی فلاحی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد 

دکتر مصطفی کاظمی

دکتر مصطفی کاظمی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فریبرز رحیم نیا

دکتر فریبرز رحیم نیا

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمد صباحی

دکتر احمد صباحی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی صالحی

دکتر مهدی صالحی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد موسوی شیری

دکتر محمد موسوی شیری

هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر محسن مرادی

دکتر محسن مرادی

هیئت علمی دانشگاه امام رضا

دکتر علی حسین کشاورزی

دکتر علی حسین کشاورزی

هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران

دکترمرضیه عالی

دکترمرضیه عالی

هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا عباس زاده

دکتر محمدرضا عباس زاده

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر محمد حسین ودیعی

دکتر محمد حسین ودیعی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر علیرضا پویا

دکتر علیرضا پویا

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر رضا حصار زاده

دکتر رضا حصار زاده

هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر هادی کریمی

دکتر هادی کریمی

هیئت علمی آموزش عالی شاندیز

دکتر هادی بستام

دکتر هادی بستام

هیئت علمی آموزش عالی تابران

دکتر هادی رمضانیان

دکتر هادی رمضانیان

هیئت علمی دانشگاه علوم اداری تهران

دکتر یوسف رمضانی

دکتر یوسف رمضانی

هیئت علمی مجتمع آموزش عالی گناباد

دکترمعصومه عارف

دکترمعصومه عارف

هیئت علمی موسسه آموزش عالی عطار

دکترآرش آرین پور

دکترآرش آرین پور

دبیر علمی کنفرانس و هیئت علمی موسسه آموزش عالی عطار

دکتر وجیهه هوشیار

دکتر وجیهه هوشیار

هیئت علمی موسسه اموزش عالی عطار

دکتر مرتضی رجوعی

دکتر مرتضی رجوعی

هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا

دکتر مرتضی غیور

دکتر مرتضی غیور

هیئت علمی دانشگاه امام رضا

دکتر معصومه عرب شاهی

دکتر معصومه عرب شاهی

هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا

دکتر سعیده بابا جانی

دکتر سعیده بابا جانی

هیئت علمی موسسه آموزش عالی فردوس

دکتر احمد ناطق گلستان

دکتر احمد ناطق گلستان

هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور

دکتر عبدالرضا اسعدی

دکتر عبدالرضا اسعدی

هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور

محمودرضا مشار موحد

محمودرضا مشار موحد

هیئت علمی موسسه اموزش عالی عطار

دکتر محمد رضا بهمنش

دکتر محمد رضا بهمنش

هیئت علمی موسسه اموزش عالی عطار

دکتر احمد شعرباف

دکتر احمد شعرباف

هیئت علمی موسسه اموزش عالی عطار

دکتر قاسم انوری

دکتر قاسم انوری

هیئت علمی دانشگاه امام باقر (ع)

دکتر زهرا محمدزاده

دکتر زهرا محمدزاده

هیئت علمی موسسه آموزش عالی بینالود

دکتر سمیراپور

دکتر سمیراپور

هیئت علمی دانشگاه بیرجند

دکتر داود کاوه

دکتر داود کاوه

هیئت علمی دانشگاه آزاد نیشابور