معرفی اعضاء شورای سیاست گذاری

دکتر مصطفی سلیمی فر عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه فردوسی و عضو هیئت موسس و هیئت امنای موسسه آموزش عالی عطار

دکتر آرش آرین پور عضو هیئت علمی تمام وقت و دبیر کمیته علمی کنفرانس موسسه آموزش عالی عطار

دکتر معصومه عارف عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار مشهد می باشد. ایشان فارغ التحصیل ممتاز مدیریت منابع انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد بوده، سابقه ۱۰ سال فعالیت اجرایی در سازمانهای دولتی، بیش از ۱۵ سال تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، ترجمه ۱۵ عنوان مقاله در حوزه های مدیریت، نگارش بیش از ۴۰ مقاله علمی، داور نشریات علمی پژوهشی و مشاور سازمانها در حوزه منابع انسانی و رهبری در کارنامه کاری ایشان به چشم میخورد.

دکتر امید بهبودی، ایشان دارای دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی بوده و عضو هیئت علمی تمام وقت موسسه آموزش عالی عطار هستند. تالیف و ترجمه کتب بازاریابی، استراتژیک و برندسازی، بیش از ۵۰عنوان مقاله، بیش از ۱۰۰ مورد راهنمایی و مشاوره دانشجویان، داوری نشریات داخلی و بین المللی و عضویت در کمیته های علمی و داوری کنفرانسهای ملی و بین المللی از جمله سوابق ایشان می باشد.